1. Thông tin về chủ sở hữu website (Chi tiết: Điều 29) - Tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân), số điện thoại/fax/email... - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Mã số thuế cá nhân số....ngày cấp..... nơi cấp.